A proHáló hálózat alapdokumentumai

A proHáló működési alapelvei (lentebb)

A proHáló értékelési, monitoring, és kontrolling rendszere

A proHáló hálózat tagszervezetei és elérhetőségeik


A proHáló működési alapelvei

A proHáló programot 2003-ban 18 hazai nonprofit szervezet kezdeményezte. A hálózati működés öt éves tapasztalata alapján összegződtek mindazon elvek és elvárások, melyek a további működést meghatározzák.
A működési alapelvek a hálózat olyan dokumentuma, amely összefoglalja és rendszerezi a proHáló szakmai, etikai, együttműködési normáit a hálózaton belül és külső kapcsolataiban egyaránt.
 
1. Küldetése
A proHáló igényes szolgáltatásokkal, fejlesztő szemlélettel, a valós szükségletekre alapozott rugalmas és gyors reagálással szolgálja a hazai nonprofit szektor fejlődését.
 
2. Céljai
A nonprofit szektoron belüli partnerség fejlesztése és hálózatépítése, hozzájárulva ezzel a szerepét tudatosan vállaló szektor kialakulásához, dinamikus fejlődéséhez. Közösségfejlesztő folyamatok kezdeményezése és megvalósítása.
 • A hálózat tagjai működési területükön bátorítják az önszerveződést, elősegítik nonprofit közösségek létrejöttét és biztosítják számukra a szükséges információkat.
 • Elősegítik a szektorok közötti együttműködést - különös tekintettel - a települési önkormányzatokkal való kapcsolattartásra, amelynek eredményeként szélesebb körűvé válik az állampolgárok és szervezeteik közvetlen részvétele a helyi stratégiák kialakításában, a helyi döntési folyamatokban.
 • Olyan partneri együttműködéseket alakítanak ki, amelyben a programok tervezése, megvalósítása során épül és fejlődik a proHáló hálózat, és hosszú távon működőképes marad.
3. A proHáló tagsága és együttműködő partnerei
 
A proHáló nonprofit szervezetek hálózata, amely regionális, megyei, kistérségi és települési hatókörben szolgáltató, koordináló és fejlesztő feladatokat lát el.
 
Egyéni Tagság: A proHáló Hálózati Tanácsa a hálózati találkozó döntése alapján egyéni tagságot ajánl fel azoknak a magánszemélyeknek, akik a proHáló alapító tagszervezetinek valamelyikében vezető vagy kapcsolattartó funkciót láttak el, és élethelyzetükben változás történt.
A hálózati alapelveit, értékeit és elvárásait a továbbiakban is elfogadják, valamint szakmai tevékenységükkel segítik a hálózat munkáját és fejlődését. Az egyéni tagok a hálózatban csoportként működve 1 szavazati joggal vesznek részt a hálózati döntésekben.
 
Együttműködő partnerek, támogatók
A proHáló együttműködő partnerei lehetnek azok a magánszemélyek, jogi személyek és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, amelyek elfogadva a proHáló céljait, kölcsönös érdekek alapján készek anyagilag, vagy más módon elősegíteni azok megvalósítását.
 
A Hálózati Tanács - megismerve az együttműködő partner szándékát - a kezdeményezővel közösen dönt – a Hálózati Találkozó utólagos jóváhagyásával - a kapcsolódás mikéntjéről, az együttműködési szerződésről, és erről tájékoztatja a hálózat tagságát.
 

4. A hálózat tagjai és struktúrája

Tagjaink 

A hálózat struktúrája

5. Értékek és elvárások a hálózat tagjaival szemben
A hálózat tagjai az alábbiakban fogalmazták meg és fogadták el azokat a minőségi követelményeket és feladatokat, amelyek meghatározzák a hálózathoz tartozás feltételeit és a „proHáló” védjegy használatának jogosultságát.
 
5/1. A proHáló védjegy minőségi tartalma
 
Szakmaiság
A hálózat tagjai a nonprofit szervezetek igényeiből kiinduló, együttműködéseken alapuló, illetve azt fejlesztő igényes szolgáltató programok tervezésére és megvalósítására törekednek.
 
Megbízhatóság
A tagok tevékenységük során folyamatos, megbízható, kiszámítható, igényes, minőségi, partneri viszonyban megvalósuló munkát végeznek. A közös projektek megvalósítása megállapodások alapján történik.
 
Hitelesség
A tagok rendszeres hálózati önértékelés, monitoring és kontrolling tevékenység mellett saját működésükkel hitelesítik a hálózat tevékenységét.
 
Együttműködés
A stratégiai céloknak megfelelően folyamatosan fejlődik a kapcsolatrendszer a tagok között és a hálózat szintjén. A hálózat szintjén etikai elvárás egymás munkájának kölcsönös tisztelete, a kitűzött célok érdekében a hatékony és partneri együttműködés, valamint az alkotó részvétel a hálózat közösségi tervező folyamataiban és azok megvalósításában.
 
Nyitottság
A hálózat nyitott, együttműködésre törekvő, fogékony a tevékenységét megújító törekvések iránt.
 
Függetlenség
A hálózat a nonprofit szektor önazonosságának erősítése érdekében pártpolitikától mentes szakmai tevékenységet fejt ki, ezt elvárja tagjaitól is.
 
Folyamatosság
A hálózat tagjaival szemben követelmény, hogy rendszeresen vegyenek részt a hálózat tevékenységében.
 
5/2. Minőségi tevékenység a hálózat és a tagok szintjén
A proHáló-tag aktívan és úgy kapcsolódik be a hálózat munkájába, hogy a tag által képviselt szakmai tudás és tapasztalat maximálisan álljon más tagok rendelkezésére.
A legfontosabb összekötő kapocs a színvonalas hálózati tevékenység a nonprofit szolgáltatások nyújtása és fejlesztése érdekében.
 
Ezért minden proHáló-tag:
 • szervezetként csatlakozik a hálózathoz és a szervezet vezetőségének érdemi, írásos döntése alapján tagja a hálózatnak,
 • rendszeresen és érdemben tájékoztatja a szervezet vezetőségét a hálózati munkáról,
 • nyilvános szereplésein és a hálózat tevékenységéhez kapcsolódó anyagokon feltünteti proHálós tagságát,
 • a nonprofit szolgálatást alapdokumentumában szervezeti tevékenységként nevezi meg,
 • minden hálózati találkozón úgy képviselteti magát, hogy a hálózat érdemi munkát - beleértve a tagokra vonatkozó döntéseket - tudjon végezni,
 • legalább egy hálózati szintű programnak aktív kezdeményezője és/vagy feladatot vállaló együttműködője,
 • két évente legalább egyszer házigazdája hálózati szintű programoknak,
 • legalább három másik taggal áll sikeres és folyamatos együttműködésben,
 • résztvesz legalább egy, a proHálón belül működő munkacsoport tevékenységében,
 • saját földrajzi területén aktívan hozzájárul a proHálóban végzett munka és az elért eredmények nyilvánosságra kerüléséhez és azok felhasználásához,
 • a Hálózati Találkozó által meghatározott módon közreadja a hálózat céljaihoz kapcsolódó programjait a prohalo.hu honlapon.
A proHáló-tag hálózati tagságának legfontosabb célja és motiválója saját szakmai munkájának és kapcsolatainak fejlesztése az alábbi területeken:
 • információszolgáltatás,
 • tanácsadások,
 • képzések,
együttműködést elősegítő és közösségfejlesztő programok regionális, megyei, kistérségi, és települési szinten,
hálózatépítés,
térségi együttműködések kialakítása,
hálózati kommunikáció, nyilvánosság biztosítása, marketing, PR,
kiadványok megjelentetése,
tanulmányutak szervezése.
 
6. Csatlakozás a hálózathoz
A proHáló minőségi hálózatépítésre törekszik. Érdekelt abban, hogy gazdag szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezzen, ezért nyitott mindazok meghívásának irányában, akik a működésének alapelveit elfogadják.
 
A hálózat bővítésének alapelvei:
A meghívás, ajánlás tagszervezeteken keresztül történik
A 2 éves tervezési ciklusonként legfeljebb 2 új tagszervezet felvételére van lehetőség
Törekszünk az országos lefedettségre
A működési alapelvekbe foglalat szakmai tevékenységeknek és etikai elvárásoknak a jelöltnek meg kell felelnie
 
A hálózathoz való csatlakozáshoz az alábbiak szükségesek.
 
A jelentkezéshez:
Szándéknyilatkozat a csatlakozásról és a proHáló érvényes működési alapelveinek elfogadásáról, referenciák a csatlakozni kívánó szervezetről,
Egy proHáló tagszervezet írásos ajánlása.
 
A tagfelvételhez:
Feladatvállalás egy évig,
A felvételét kérő szervezettel azonos területen - szakmai vagy földrajzi - dolgozó proHáló tagok írásos véleménye,
eredményes monitoring, záró értékelés.
A tagfelvételről a Hálózati Tanács által elfogadott záró értékelés alapján a Hálózati Találkozó konszenzussal dönt.
 
Döntési folyamat és rendszer
 
Folyamat
Döntési szint
1 kezdeményező tagszervezet és 1 monitorozó tagszervezet tesz ajánlást a meghívásra a hálózat felé
tagszervezet  (a kezdeményező saját megyei vagy régiós tag illetve ha nincs ilyen, akkor saját ágazati)
Meghívás és a jelöltségre való elfogadás
Hálózati tanács javaslatot tesz a hálózat felé (igen v. nem)
Hálózat konszenzussal dönt a jelöltségre való elfogadásról
Közös munkába való bevonás (1 éves próbaidő)
mentor (kezdeményező) megismerteti a hálózattal + monitorozó figyeli
 
tagszervezet
1 munkacsoportban való részvétel (a jelölt választ)
munkacsoport
Egy tagszervezeti hálózati projektben hospitálás, kisebb feladatok megvalósítása
tagszervezet
Értékelés-önértékelés
tagszervezet (mentor és monitorozó)
Döntés a tagfelvételről
Hálózat konszenzussal dönt
Jelölt szervezet (szándékát fönntartja)
Írásbeli megerősítés
Hálózat, jelölt szervezet
 
 
7. Együttműködés más hálózatokkal
A proHáló együttműködésre törekszik hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel, hálózatokkal
 
A fenti alapelveket 2010. június 3-4-én Balatonvilágoson megtartott hálózati találkozón fogadta el a proHáló hálózat.
 
Balatonvilágos, 2010.